U četvrtak 31.1.2019. kao druga točka u Hrvatskom saboru planirana je rasprava o Prijedlogu zakonu o željeznici prvo čitanje, P.Z.E. br. 555 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske. ( EU direktive )PZE_555

 

Cilj predloženog zakona je potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, i to s četvrtim željezničkim paketom, koji je predstavljen kroz dvije domene, tehnički i upravljački (tržišni) stup. Glavni ciljevi četvrtog željezničkog paketa su uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora za dovršetak unutarnjeg tržišta željezničkog prometa i pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti prijevoza putnika željeznicom, te otklanjanje preostalih zakonskih, administrativnih i tehničkih prepreka u konačnici bi rezultiralo jačanjem konkurentnosti željezničkog prometa u odnosu na ostale vidove prometa.

Kroz predloženi zakon u hrvatski pravni sustav se prenose odredbe Direktive (EU) 2016/2370 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom (Tekst značajan za EGP) (SL L 352, 23.12.2016.) te se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika, a koje sačinjavaju upravljači stup četvrtog željezničkog paketa.

Važećim Zakonom o željeznici (Narodne novine, br. 94/13, 148/13 i 73/17) su u hrvatski pravni sustav prenesene odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2012/34/EU od 21. studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja (SL L 343, 14.12.2012.) te su utvrđeni uvjeti i načini za provedbu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. Listopada 2007. O uslugama javnog prijevoza putnika željeznicom, kojom se stavljaju izvan snage Uredba Vijeća (EZZ) br. 1191/69 i (EZZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007.).

Važećim Zakonom su uređena područja koja se odnose na tržište željezničkih usluga, način i uvjete obavljanja željezničkog prijevoza, status, upravljanje te uvjete pristupa na željezničku infrastrukturu, načela i postupci koji se primjenjuju na uvođenje i određivanje naknada za željezničke usluge te dodjelu kapaciteta željezničke infrastrukture, kriteriji za izdavanje i ukidanje dozvola željezničkim prijevoznicima.

Prijedlogom zakona postiže se izmjena zakonskog okvira za upravljanje željezničkom infrastrukturom, prije svega uspostavljanjem pravila o neovisnosti upravitelja infrastrukture.

Upravitelj infrastrukture je pravna osoba ili u vertikalno integriranom trgovačkom društvu organizacijska jedinica odgovorna za upravljanje, održavanje i obnovu željezničke infrastrukture, kao i za sudjelovanje u razvoju željezničke infrastrukture, na način koji je određen u okviru opće politike razvoja i financiranja željezničke infrastrukture Republike Hrvatske. Upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj je HŽ Infrastruktura d.o.o. trgovačko društvo osnovano za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 20. srpnja 2006. godine, na temelju članka 1. stavka 1. i članka 3. Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (Narodne novine, br. 153/05 i 57/12).

Upravitelju infrastrukture se omogućuje slobodan izbor između različitih organizacijskih modela, od potpune strukturne neovisnosti do vertikalne integracije, primjenjujući odgovarajuće zaštitne mjere, kako bi se osigurala nepristranost upravitelja infrastrukture u pogledu osnovnih funkcija, upravljanja prometom i planiranja održavanja. Osnovne funkcije upravitelja infrastrukture su bitne za osiguranje pravednog i nediskriminirajućeg pristupa željezničkoj infrastrukturi, a odnose se na donošenje odluka u pogledu dodjele željezničkih trasa i u pogledu određivanja i naplate naknada za korištenje infrastrukture, pri čemu se isključuje svaki neprimjeren utjecaj na odluke upravitelja infrastrukture u vezi s takvim funkcijama.

Također, i funkcije upravljanja prometom i planiranje održavanja upravitelj infrastrukture morao bi izvršavati nepristrano s ciljem izbjegavanja svakog narušavanja tržišnog natjecanja. Upravitelj infrastrukture odgovoran je za upravljanje, održavanje i obnovu željezničke infrastrukture te sudjeluje u razvoju željezničke infrastrukture na toj mreži. U slučaju kada se te funkcije dodjeljuju vanjskim subjektima, upravitelj infrastrukture zadržava nadzorne ovlasti te snosi konačnu odgovornost za njihovo izvršavanje.

Za postizanje učinkovitog upravljanja mrežom i učinkovitog korištenja infrastrukturom, osigurava se bolja koordinacija između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika putem održavanja koordinacijskih sastanaka.

Prijedlogom zakona uređuje se i pitanje naknada za financiranje željezničke infrastrukture po naplaćenoj trošarini za energente, a zbog potreba fiskalne konsolidacije.

Dovršenje jedinstvenog europskog željezničkog prostora se postiže i dodjelom prava otvorenog pristupa željezničkoj infrastrukturi svim željezničkim prijevoznicima u svim državama članicama Europske unije u svrhu pružanja usluga željezničkog prijevoza pod pravičnim, nediskriminirajućim i transparentnim uvjetima te uvođenje javnog nadmetanja za dodjelu ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu (eng. public service obligation – PSO ugovori) u željezničkom prometu. Naznačeni se elementi primjenjuju na javne usluge željezničkog prijevoza putnika od 3. prosinca 2019. godine, a trajanje ugovora dodijeljenih između 3. prosinca 2019. godine i 24. prosinca 2023. godine u skladu s prethodno navedenim odredbama ne smije premašivati 10 godina te se mogu nastaviti do datuma njihove valjanosti.

Ukoliko bi se željezničkim prijevoznicima iz Europske unije odobrilo pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi, a odobrenje bi imalo utjecaj na organizaciju i financiranje usluga domaćeg prijevoza putnika koje se pružaju temeljem ugovora o obavljanju javnih usluga postoji mogućnost ograničenja navedenog pristupa. Navedeno pravo se ograničava ako bi se time ugrozila ekonomska ravnoteža ugovora o obavljanju javnih usluga, na temelju odluke

Regulatornog tijela. Regulatorno tijelo je nacionalno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga određeno propisom kojim se uređuje regulacija tržišta željezničkih usluga, a u Republici Hrvatskoj to je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Daljnje osiguravanje ostvarenja jedinstvenog europskog željezničkog prostora postiže se i omogućavanjem putnicima pristupa informacijama potrebnima za planiranje putovanja i kupnju karata unutar Europske unije. Željeznički prijevoznik koji pruža usluge domaćeg prijevoza putnika će sudjelovati u zajedničkom informacijskom sustavu i sustavu za izdavanje jedinstvenih karata koje će uspostaviti nadležno tijelo. Zajednički informacijski sustavi i sustavi za izdavanje jedinstvenih karata će biti interoperabilni i nediskriminirajući.

S ciljem dugoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske predviđa se da Vlada Republike Hrvatske donosi strategiju razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Sektorska strategija) kojom se utvrđuju ciljevi, mjere, indikatori uspješnosti provedbe i programi razvoja usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture i upravljanja željezničkom infrastrukturom. Na temelju Sektorske strategije Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, s ciljem srednjoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava donosi:

  1. nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture
  2. nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i razvoja usluga željezničkog prijevoza.

Predloženi zakon povjerava obavljanje poslova inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona Regulatornom tijelu, određuje ovlasti i obveze inspektora, propisuje prekršaje vezane uz provedbu ovoga zakona te odgovarajuće novčane kazne.

III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Zakon o željeznici
Komentari na vijesti