Danas otvorene ponude za izgradnju žičare ( građevinski dio )
Ovim predmetom nabave predviđena je izgradnja:
– 4 objekta: Donje postaje sa podzemnom garažom na etaži -1 i -2 i spremištem kabina na etaži +1; kutne građevine, međupostaje Brestovac i gornje postaja)
– niskonaponske trafostanice (NTS) Brestovac
– infrastrukture uzduž koridora sa temeljima stupova – trasa, te
– potrebnih pristupnih prometnica, a sve sukladno troškovnicima u prilogu s pripadajućim nacrtima i shemama, odnosno Projektu br. N.O.P.06

Troškovnici su koncipirani po objektima.

Radovi se izvode u Parku prirode u kojem je miniranje izričito zabranjeno.

Predmet ove nabave nije sustav Žičare. Naručitelj je sklopio ugovor sa dobavljačem opreme za novu žičaru Sljeme (sustav žičare). Montaža sustava žičare uvjetovana je dinamikom izvršenja radova po ovom predmetu nabave. Po izvršenim građevinskim radovima na izgradnji garaže, svih stupova duž koridora i temelja postrojenja u objektima (donja postaja, kutna građevina, međupostaja, gornja postaja), Povjerenstvo za pregled će izvršiti pregled istih. Termin (dan i sat) pregleda završenih građevinskih radova potrebnih za montažu opreme odredit će Naručitelj (Izvođač radova je obvezan u roku 5 mjeseci od uvođenja u posao izvršiti sve potrebne radove za osiguranje preduvjeta za montažu opreme).

Izgradnja nove žičare Sljeme otvaranje ponuda ( građevinski dio )
Tagged on:             
Komentari na vijesti