1

– žuto (1910. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – 1927.)
    *pregrađen u prikolicu 164

 

2

– žuto (1910. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – najkasnije 1928.)

*pregrađen u prikolicu 169

3

žuto (1910. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – 1927.)
  *pregrađen u prikolicu 171

– žuto (1910. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – 1926.)
  *pregrađen u prikolicu 165

*žuto (1910. – 1924.)
*pregrađen u prikolicu 155

– *žuto (1910. – 1924.)
*pregrađen u prikolicu 153

– *žuto (1910. – 1924.)
  *pregrađen u prikolicu 157

*žuto (1910. – najkasnije 1925.)
*pregrađen u prikolicu 158

–  žuto (1910. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – 1929.)
*pregrađen u prikolicu 175

10 

– žuto (1910. – rane 20-te)
*tamno-crveno (rane 20-te – 1927.)
         *pregrađen u prikolicu 168

11 

žuto (1910. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – najkasnije 1927.)
*pregrađen u prikolicu 163

12 

*žuto (1910. – 1923.)
*pregrađen u prikolicu 156

13 

– žuto (1910. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – 1929.)
*pregrađen u prikolicu 176

14 

– žuto (1910. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – 1929.)
*pregrađen u prikolicu 177

15 

– žuto (1911. – rane 20-te)
       – *tamno-crveno (rane 20-te – 1923.)
*pregrađen u prikolicu 154

16 

– *žuto (1910. – 1923.)
*pregrađen u prikolicu 152

17 

žuto (1911. – rane 20-te)
– tamno-crveno (rane 20-te – 1924.)

18 

– žuto (1911. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – najkasnije 1928.)
*pregrađen u prikolicu 167
 
19 

žuto (1911. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – najkasnije 1928.)
*pregrađen u prikolicu 166

20

  – *žuto (1911. – 1923.)
*pregrađen u prikolicu 151

21 

– žuto (1911. – najkasnije 1925.)
*pregrađen u prikolicu 159

22 

– žuto (1911. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – 1928.)
*pregrađen u prikolicu 170

23

žuto (1911. – rane 20-te)
*tamno-crveno (rane 20-te – najkasnije 1926.)
*pregrađen u prikolicu 160

24 

– žuto (1911. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – 1928.)
*pregrađen u prikolicu 173
 
25 

– žuto (1911. – rane 20-te)
*tamno-crveno (rane 20-te – 1925.)
*pregrađen u prikolicu 172

26 

žuto (1911. – rane 20-te)
*tamno-crveno (rane 20-te – najkasnije 1925.)
*pregrađen u prikolicu 174
 
27 

– žuto (1911. – rane 20-te)
*tamno-crveno (rane 20-te – najkasnije 1926.)
*pregrađen u prikolicu 161

28 

žuto (1911. – rane 20-te)
– *tamno-crveno (rane 20-te – najkasnije 1926.)
*pregrađen u prikolicu 162